TANKEMESTER

DEFINISJONER OG UTRYKK

 

EGO: Er stemmen i hodet som sier JEG.

 

Stemmen/stemmene i hodet: Er lyden på tankene dine/EGO.

 

Ignoranse: Betyr uvitenhet, at man mangler kunnskap eller bevissthet om noe.

 

Bevissthet: Vår evne til registrere hvilke tanker, følelser og sanseoppfatninger vi har akkurat nå.

 

Sanseoppfatning: Et sanseorgan stimuleres, stimuleringen resulterer i en opplevelse.

 

Observere: Iakttagelse eller undersøkelse.

 

Sinn: Er strømmen av bevisstheten; tanker, sanseoppfatninger, hukommelse, følelser, vilje og fantasi.

 

Erkjenne: Komme frem til sikker viten om; bli klar over; merke

Kognitiv læring (kognisjon): viser innen moderne psykologi og nevrologi til temaer som oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon. I filosofien utgjør kognisjon et skille fra det emosjonelle som oppfattes som et hinder for klar tenkning.

Metakognitiv terapi: En videreutvikling av kognitiv terapi: da er tema i terapien ikke så mye innholdet i tankene, men hvordan du forholder deg til tankene.

 

Metode: Det å følge en bestemt vei mot et mål,

 

Modell: naturtro, gjengivelse, figur

 

Fornuft: er evnen til logisk tenkning, vett, de kognitive delene av et menneskes sinn som gir opphav til tanken. Fornuft er den menneskelige egenskapen som gjør det mulig å trekke konklusjoner fra antagelser eller premisser.

 

Logikk: er læren om lovene og reglene som gjør tenkningen, resonneringen og argumentasjonen gyldig.

 

Resonnering: er tenkning som innebærer at man trekker slutninger, enten i form av logiske slutninger fra premisser til konklusjon (deduktiv tenkning), eller som generaliseringer fra enkeltobservasjoner til mer generelle prinsipper (induktiv tenkning)

 

 

 

Refleksjon: Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.

 

Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter. Refleksjon handler ikke om å bli enige, men om å bidra med ulike perspektiver på samme sak.

 

Kritisk tenkning: Å tenke kritisk vil si å bruke fornuft og kunnskap for å tenke over ulike faglige forhold på en selvstendig, undersøkende, og systematisk måte

Du er nysgjerrig, stiller spørsmål og ønsker å forstå:

Hvem, hva, hvorfor, hvordan, hvilke?

Du er kritisk til kunnskapens gyldighet

Er det slik som forfatteren skriver? Er påstanden riktig? Hvordan har forskeren kommet frem til resultatet/funnet?

Oversikt/ulike perspektiver

Er det andre måter å forstå dette på? Har jeg erfart noe annet enn det forfatteren mener? Finnes det faglitteratur som forklarer temaet annerledes?

 

Livsmestring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking/info: steffen@tankemester.no

© 2020 Tankemester.no

  • YouTube - svarte sirkelen